Condicions d’ús

Introducció

 • Unim.cat és un servei que per mitjà d’una plataforma electrònica i internet, facilita i promou noves relacions d’amistat o sentimentals en contacte a persones. Unim.cat ofereix alguns serveis gratuïts i altres de pagament.
 • La inscripció a Unim.cat, així com la seva utilització, suposa l’acceptació plena dels presents termes i condicions d’ús per part dels seus membres. En marcar la casella Afirmo ser major d’edat i haver llegit i estar d’acord i acceptar els termes i condicions d’ús, situada al final de la pàgina d’inscripció, el membre reconeix estar plenament informat i accepta les disposicions dels presents termes i condicions d’ús.

Baixa d’usuari:

 • La subscripació a unim.cat té una durada indefinida, amb subjecció a les condicions d’ús. En qualsevol moment, l’Usuari podrà instar la seva baixa a través de la sol·licitud pel formulari de contacte o a través de: infounim.cat@gmail.com sense més formalitats que identificar-se i expressar de forma clara la seva voluntat de donar de baixa el seu perfil. Així mateix, l’empresa podrà donar per finalitzada la participació d’un usuari de per incompliment de les condicions acceptades en aquest document.

Condicions d’inscripció i obligacions d’ús

 • Aquest és un lloc exclusiu per a persones majors de 18 anys.
 • Per adquirir la condició d’usuari, i poder accedir als serveis gratuïts, la persona que així ho desitgi ha de completar les dades requerides com a obligatòries en el formularis de registre i confirmar l’adreça de correu electrònic segons les instruccions proporcionades.
 • Els serveis de pagament d’unim.cat requeriran, a més de tot lo exigit per als serveis gratuïts, el pagament del preu corresponent a cada producte que l’Usuari contracti. L’ús dels diferents serveis, així com els drets i obligacions que se’n deriven, son personals i intransferibles.
 • El dispositiu i la connexió a Internet, que permet a l’Usuari l’accés als serveis d’unim.cat, corre a compte de l’usuari. L’Usuari pot connectar-se utilitzant qualsevol navegador d’Internet. L’empresa no es fa responsable de les incompatibilitats o diferències de funcionament que puguin provocar models o versions diferents als recomanats.
 • L’usuari s’obliga a no publicar continguts ofensius contra altres usuaris o contra l’empresa. No publicar continguts que el mateix Usuari pretengui que quedin en l’esfera de la seva intimitat personal. No infringir la propietat industrial i intel·lectual de tercers o de l’empresa i prendre les precaucions necessàries en les trobades personals amb altres Usuaris.
 • Tot membre garanteix que les dades per ell indicats són exactes i veraces.
 • Està prohibit fer pública informació personal sobre els membres, com puguin ser dades sobre la seva identitat: nom, adreça, nombre de telèfon, adreça de correu electrònic, etc.
 • Està prohibit, incloure en els espais públics, dades de contacte, o informació referent als seus cognoms, números de telèfon, adreces de correu postal, correu electrònic, pàgines web o comptes en altres xarxes socials. També queda expressament prohibit publicar qualsevol d’aquestes dades, tan directa com indirectament, a les descripcions dels perfils, o continguts associats, així com a qualsevol secció pública de la web, o per qualsevol altre mitjà no autoritzat
 • En el conjunt d’informació que un membre publica, i dintre de les comunicacions que pugui tenir amb altres membres:
  • queda prohibit publicar informació ofensiva o que inciti a la violència
  • queda prohibit l’assetjament a altres usuaris, amenaces, injúries o qualsevol activitat susceptible de constituir delicte o falta tipificada en el Codi Penal
  • està prohibida la pràctica del SPAM o enviament massiu de missatges a usuaris de forma indiscriminada (has de fer un ús responsable del sistema de missatgeria interna dels contactes). També està prohibida la publicitat de qualsevol producte comercial o url, aliena unim.cat
  • és motiu d’expulsió immediata la realització de qualsevol intent de frau
 • Un membre no podrà utilitzar aquesta web amb fins professionals o comercials
 • L’ús del nom d’usuari i la clau de de unim.cat són exclusivament personals, per la qual cosa els membres no podran cedir o comunicar les seves claus d’accés a altres persones. Si un membre creu que altra persona està utilitzant les seves dades d’accés de manera fraudulenta, ho comunicarà a unim.cat per mitjà del formulari de contacte o l’adreça electrònica: infounim.cat@gmail.com
 • Tot membre té l’obligació d’actuar de bona fe respecte.
 • Cada membre defineix les fronteres de la seva privadesa i per això és l’únic responsable de comunicar a l’empresa i a la resta de membres la informació personal, la distribució de la qual no consideri perjudicial.
 • Unim.cat es reserva el dret a rescindir el contracte i cancel·lar el compte d’aquest membre pels motius que consideri oportuns.
 • A més dels serveis generals, oferts gratuïtament als Usuaris, unim.cat ofereix una sèrie de serveis addicionals disponibles per a aquells Usuaris que voluntària i lliurement els contractin. Aquesta contractació addicional, lliure i voluntària, serà vàlida únicament durant el període contractat. Al finalitzar aquest període la subscripció es renovarà automàticament o caldrà renovar-la manualment, segons la modalitat triada per l’Usuari entre les que estiguin disponibles:
 • L’Usuari pot finalitzar la subscripció comunicant la seva voluntat a GentComTu! amb una antelació mínima de 10 dies abans de la finalització de la mensualitat vigent. En cas contrari, l’Usuari entén i accepta que la subscripció vigent es mantindrà activa, i renovant-se automàticament.
 • En la modalitat de pagament únic (ó pre-pagament), el servei es contracta puntualment pel període triat. L’Usuari realitzarà un únic pagament en el moment de la contractació, els serveis seran vàlids durant el període contractat, i al finalitzar aquest termini, de manera automàtica, l’Usuari deixarà de ser usuari premium i passarà ser Usuari Gratuït, podent utilitzar els serveis generals de manera indefinida.
 • En la modalitat de subscripció indefinida (o periòdica), el servei es contracta indefinidament per mensualitats amb renovació automàtica. El primer pagament es realitza en el moment de la contractació, i al finalitzar aquest període la subscripció es renova automàticament carregant-se l’import corresponent al següent període.
 • Els pagaments corresponents a les subscripcions es realitzaran mitjançant la plataforma de pagament indicada per unim.cat.
 • Tant l’enumeració detallada dels diferents serveis generals i premium, així com les tarifes per les diferents modalitats i períodes de subscripció es poden consultar a la pàgina de contractació, abans de contractar el servei. L’Usuari accepta que les tarifes indicades a la pàgina de contractació únicament son vàlides durant el mateix dia, i que poden patir variacions a causa de les diferents promocions o descomptes vigents en cada moment. L’Usuari entén i accepta de forma expressa que amb la finalitat de millorar i corregir el funcionament de la web, l’Empresa podrà modificar i/o adaptar els diferents serveis que formen part dels serveis generals i dels serveis premium, tenint l’Empresa com a única obligació informar de forma clara de qualsevol modificació realitzada.
 • 2. Finalització de la subscripció: Independentment de la utilització del serveis per part de l’Usuari, la subscripció es considera finalitzada en un dels següents supòsits: a) en la modalitat de pagament únic (o pre-pagament), al finalitzar el període contractat; b) en la modalitat de subscripció indefinida (o periòdica), al finalitzar la mensualitat vigent 10 dies després de que l’Usuari notifiqui la seva voluntat de no renovar-la; c) al demanar la baixa del servei, i eliminació del perfil, per part de l’Usuari; i d) al ser donat de baixa, per part de l’Empresa, l’Usuari que incompleixi les condicions d’us del servei.
 • En cap cas l’Usuari podrà reclamar el retorn, total o parcial, dels imports ja abonats corresponents a subscripcions contractades, independentment de la utilització realitzada dels serveis.

Per a qualsevol divergència sorgida de les presents condicions d’ús, ambdues parts se sotmeten expressament als jutjats i tribunals de la comunitat autònoma de Catalunya amb renúncia al seu propi lloc de residència, en cas que aquest fos un altre.

Obligacions d’Unim.cat

 • L’objectiu d’unim.cat de és oferir un servei de qualitat. Per això realitza una verificació prèvia de tots els perfils abans de publicar-los (es verifiquen l’anunci i les fotografies). A pesar d’això, no podem garantir que els membres siguin qui diuen ser. ens reservem el dret a publicar un perfil si dubtem de la veracitat de les dades publicades en el mateix, o si aquestes dades atempten contra el bon gust i el respecte que s’espera de tots els membres.
 • Unim.cat i el seu responsable legal, renúncia a qualsevol responsabilitat per declaracions falses realitzades per algun dels seus membres.
 • L’objectiu d’unim,cat és que hagi un ambient de respecte mutu entre els seus membres, ens resulta impossible controlar les comunicacions que existeixen entre els diferents membres, per la qual cosa no es pot responsabilitzar a l’empresa ni el seu responsable legal dels possibles problemes que puguin sorgir entre ells.
 • Unim.cat i el seu responsable legal no pot controlar els contactes que els diferents membres tinguin en la vida real, per la qual cosa no es pot fer responsable d’aquests contactes. En qualsevol cas,els hi recomana que quan tinguin una primera trobada amb altres membres, avisin un familiar o amic i triïn un lloc públic (bar, restaurant, etc.)
 • L’empresa s’obliga a través de la seva pàgina web a prestar de manera continuada, sempre que els mitjans tècnics i econòmics ho permetin, l’empresa no garanteix que la xarxa de comunicació estigui operativa i lliure d’errors, ni es fa responsable dels problemes que es puguin produir en les comunicacions. La plataforma i els serveis oferts per l’empresa estan en evolució permanent, per això l’empresa es reserva el dret a interrompre o suspendre temporalment el servei amb l’objectiu de reparar, millorar o realitzar tasques de manteniment; tot i això, i sempre que sigui possible, l’empresa ho notificarà amb antelació als seus usuaris i intentarà realitzar-ho en les hores amb menys presència d’usuaris.
 • L’Empresa no garanteix que el servei sigui ininterromput, oportú, segur o lliure de virus. L’ús de qualsevol material descarregat o obtingut a través dels serveis de unim.cat es realitza pel seu propi compte i risc i l’Usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany produït al seu sistema informàtic, telèfon mòbil, dispositiu sense fil o pèrdua o deteriorament de dades. Cap consell o informació, oral o escrita, obtinguda per l’Usuari per part de l’empresa, serà una garantia fora de lo expressament contingut en aquests termes i condicions. L’Usuari, accepta que l’Empresa, en cap cas, es fa responsable pels danys accidentals, indirectes, especials, punitius, o dany algun, com poden ser els danys per difamació, danys morals o violació de la seva intimitat, o d’un altre tipus de pèrdua o danys, derivats des de o causats pel seu ús o impossibilitat d’usar el servei d’unim.cat. L’Empresa no respondrà en cas de danys i perjudicis ocasionats per negligència en l’ús i custòdia de la clau d’accés o mala gestió de la mateixa pel seu usuari titular incloent els danys per un ús no autoritzat per tercers. L’Empresa no respondrà per casos de força major. L’Empresa s’exonera de tota responsabilitat per la informació i continguts que els Usuaris incorporin a unim.cat , i per la utilització que dels mateixos realitzin altres Usuaris o tercers aliens a la xarxa d’unim.cat. Finalment, cada Usuari respondrà dels danys i perjudicis causats a unim.cat, a l’Empresa i/o a altres Usuaris i/o a tercers per l’incompliment de qualsevol de les condicions d’ús.
 • l’empresa i el seu responsable legal es reserva el dret a modificar aquests termes i condicions d’ús en qualsevol moment. L’Empresa utilitzarà els canals habituals de comunicació per notificar de forma anticipada als seus usuaris qualsevol modificació substancial en les presents Condicions d’Ús, però és obligació de l’usuari visitar periòdicament aquest document per comprovar si han estat actualitzats

Protecció de dades

 • Avís legal
  En compliment de l’establert en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, en la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i els seus reglaments de desenvolupament, el responsable legal de la web li informa que les dades de caràcter personal proporcionades a través dels formularis d’informació quedaran incorporades a un fitxer per al seu tractament automatitzat, amb la finalitat de prestar i oferir els nostres serveis, entenent-se per tant concedit el consentiment exprés per a la recepció de comunicacions comercials per via electrònica en els estrictes termes que es recullen en les presents condicions legals. Les dades recollides són emmagatzemades sota la confidencialitat i les mesures de seguretat legalment establertes i no seran cedides ni compartides amb empreses ni entitats alienes al responsable legal de la web. Igualment desitgem informar-li que podrà exercir els drets d’accés, cancel·lació o rectificació a través dels següents mitjans:
 • Formulari de contacte de la web
 • Correu electrònic infounim.cat@gmail.com
 • Als efectes del que es disposa en els presents termes i condicions generals d’ús, s’entendrà que tota informació o contingut incorporat a unim.cat per un Usuari pot tenir caràcter públic quan es reprodueixi, distribueixi, transformi, comuniqui o es posi a disposició del públic a través de la web dins dels seus espais d’accés public. En els espais d’ús privat, les dades allà registrades són accessibles única i exclusivament per als usuaris que les comparteixin. L’empresa respecta el dret a la propietat del contingut creat o emmagatzemat per l’Usuari. Tret que sigui permès específicament per l’Usuari, l’ús dels serveis no otorga a l’empresa la llicència per usar, reproduir, adaptar, modificar, publicar o distribuir el contingut creat per l’Usuari, amb finalitats d’ús comercial o qualsevol altre propòsit similar. No obstant això, al accedir a unim.cat l’Usuari sí atorga el seu permís perquè l’epresa pugui copiar, distribuir, emmagatzemar, transmetre, tornar a formatar, mostrar públicament i executar públicament el contingut del seu compte d’usuari per proporcionar-li els serveis d’unim.cat prèviament autoritzats per l’Usuari. En especial l’Usuari accepta que es realitzin còpies de seguretat de les seves dades, i que aquestes es conservin en les instal·lacions habilitades, amb la finalitat de protegir la seva informació i la seva integritat enfront de possibles desperfectes del sistema. Els membres renuncien a qualsevol acció contra unim.cat i el responsable legal de la web quant a la possible violació del seu dret d’imatge, honor, reputació, intimitat de la seva vida privada, que siguin resultat de la difusió d’informació relacionada amb ell
 • L’Usuari pot transmetre o publicar contingut creat per ell mateix mitjançant els serveis oferts per unim.cat a aquest efecte. L’Usuari serà l’únic responsable d’aquest contingut i de les conseqüències de la seva transmissió o publicació. Tot el contingut fet públic podria ser accessible al públic a través d’Internet i ser rastrejat i indexat pels motors de cerca. L’Usuari és responsable d’assegurar-se de no publicar cap contingut privat a la disposició del públic. L’Usuari accepta que les dades corresponents al seu perfil siguin accessibles per a la resta d’usuaris. Tot i això, l’Usuari pot utilitzar en qualsevol moment les eines disponibles en el seu compte per limitar i restringir la informació visible.
 • Qualsevol contingut que l’Usuari pugui rebre d’altres usuaris a través de unim.cat, es proporcionat tal qual per a la seva informació i ús personal, i l’Usuari es compromet a no utilitzar, copiar, reproduir, distribuir, transmetre, difondre, exhibir, vendre, llicenciar o explotar el contingut, parcial o totalment, per a qualsevol propòsit, sense el consentiment exprés i per escrit de la persona que posseeix els drets d’aquest contingut.
 • Si, durant la utilització de qualsevol dels serveis, l’Usuari es troba amb qualsevol contingut amb copyright (s) o qualsevol altra característica de protecció contra còpia(s), es compromet a no eliminar l’avís de copyright ni a desactivar aquesta funció de protecció contra còpia(s). L’Usuari accepta expressament que l’empresa tindrà el dret de bloquejar l’accés o eliminar aquest contingut, en cas de rebre queixes sobre qualsevol il·legalitat o violació dels drets de tercers en el contingut. L’Usuari consent expressament que la determinació de les qüestions d’il·legalitat o violació dels drets de tercers d’aquest contingut sigui determini per l’empresa, per a aquest propòsit. l’empresa respectarà en tot moment el secret i dret a la intimitat de les comunicacions entre usuaris, però en cas de sospita o de denuncia de tercers, l’Usuari autoritza a l’empresa a supervisar els continguts per assegurar-se que es troben dins de la legalitat i que es protegeixen els drets de tercers.
 • Part de la informació publicada per un membre (fotografies) és susceptible de revelar el seu origen ètnic, religió o orientació sexual. Al subministrar tal informació, l’usuari en qüestió consenteix expressament al tractament per part de unim.cat i el responsable legal de la web d’aquestes dades classificades com dades especialment protegides
 • Tot membre concedeix a unim.cat i el responsable legal de la web una llicència d’autorització dels drets de propietat intel·lectual sobre els continguts subministrats per ell.
 • El responsable i titular d’aquest lloc web és Marcel Escolà Torra (Des d’ara titular de l’empresa) amb nif 47694459a i adreça C/llevant 1b de Els hostalets de Pierola Activitat del lloc web: és un servei que per mitjà d’una plataforma electrònica i internet, facilita i promou noves relacions d’amistat o sentimentals en contacte a persones. Unim.cat ofereix alguns serveis gratuïts i altres de pagament. Correu electrònic: infounim.cat@gmail.com

El present Avís Legal es troba sotmès a la legislació espanyola vigent.

En cas necessari, davant de qualsevol tipus de controvèrsia de caràcter legal, el titular de la web i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmetran als jutjats i tribunals del domicili del titular per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se.

En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, el titular de la web i l’usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Barcelona (Espanya).

Si tens qualsevol dubte sobre aquest Avís Legal, pots enviar-nos un correu electrònic a infounim.cat@gmail.com

Per obtenir més informació, els Usuaris poden posar-se en contacte amb unim.cat utilitzant el formulari previst a aquest efecte o el següent correu electrònic: infounim.cat@gmail.com.

ENTRAR AL TEU COMPTE CREAR UN NOU COMPTE

 
×

Condicins d'ús

Per tal de registrar-vos en aquest servei, heu de llegir i acceptar la nostra Política de privaditat i Condicions d'ús.
Sí, sóc major d'edat, he llegit i accepto les condicions dús i política de privacitat.
 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up